Nyheter


Färgterapi utbildning i Riga

På barnhemmet i Riga har man inte haft någon färgterapi tidigare. Under ett besök på Lopselis i Kaunas fick man en bild av hur bra färgterapi kan vara för barnen. Tackvare Tommy Dahl på Colart AB och konstläraren Lars Borenius hade vi möjlighet att ordna ett seminarium i Riga. Från början var det sagt att det skulle bli ca 10 personer men som framgår av texten nedan blev det väsentligt fler!

Seminarium i Riga 2011-12-02

Till seminariet hade anmälts 52 externa deltagare från fyra olika barnhemsverksamheter/centra i Riga utöver ett antal från den egna verksamheten Plavnieki. Seminariedagen var indelad i tre olika delar . Del 1: Föreläsningar av Lena Strömberg, bildterapeut på KS/Astrid Lindgrens Sjukhus och lärare på Södertörns Högskola och Lars Borenius, konstnär, författare och grundare till Barnens Konstskola.

Den röda tråden var att ge deltagarna insikter, metoder och materialkännedom så de i framtiden skall kunna arbeta med att skapa en öppen oas för barn för fritt skapande i Färg och Form som en naturlig och viktig del i sin personlighetsutveckling och rehabilitering.

Efter presentation av Vaggans arbete och mål, redogjordes för seminariets tre huvudfält:

Teori (föreläsningar)

Grupparbete (diskussion i små grupper  Hur omsätta teorin i vardagen)

Praktiskt arbete (eget måleri)

Teoriföreläsningarna var upplagda på bas av den engelska psykoanalytikerna D.W.Winnicott (1896-1971) forskning och erfarenheter om lekens betydelse. Individens egna byggande av ett självständig jag genom insikter det kan få genom leken och ny kunskap. Den vuxnes roll som en trygg vägvisare.

Rubrikerna för varje delmoment var:

START = The Child

WHY – Oasis – Room – Time

HOW – the Example of Play

ATTITUDES – The ”rucksack”

RESULT – Who am I? Where do I come from? Where am I going?

Efter det första passet delade vi upp gruppen i 10 mindre arbetsgrupper som fick till tema att diskutera och redovisa vad de själva uppfattade att de hade in sina respektive attityder till barn skapande dvs ”The Rucksak”

Efter lunchen redovisade grupperna sina diskussioner och alla visade stor entusiasm och också att de överraskande kommit till insikter om deras ofta auktoritära traditioner, och syn på barns skapande och resultattänkande, kanske inte alltid ledde till ett för barnet önskad utveckling av det egna jaget. Snarare till lydnad med fokus på prestation inför den vuxne.

Resten av dagen, efter introduktion om ColArt, av Tommy Dahl, marknadschef, fick alla deltagare prova lämpliga (non-toxida) färger av olika slag för varierande användning – t o m ansiktsmålning, vilket för övrigt skapade många skratt. Seminariedagen avslutades med ”vernissage-runda” där alla kunde gå omkring och se vad kollegerna fritt skapat.

En sista arbetsuppgift utdelades av Lena, då i samband med att alla fick ett skisshäfte (strl A5) med 20 sidor i vilket alla skulle föra en dagbok över hur de över tiden, de närmaste 4 månaderna, efter att ha valt ett TRÄD i sin omgivning, uppfattade trädets olika skiftningar och deras egna upplevelser. Anteckningar får göras i bilder, färg eller ord.

Som sista punkt på dagen fick alla deltagare ett diplom och vi som handledare blev varmt avtackade.

Då de kunskaper de saknar om fritt skapande är omfattande, önskade deltagarna unisont, att Vaggan skulle arrangera ett uppföljningsseminarium under våren 2012 .

vid pennan Lars Borenius